Portugees kolonialisme

Commerciële en andere niet-militaire aspecten. De Portugese positie in Marokko

Deel 3 Index Hoofdstuk 2. De Portugese positie in Marokko 2.2 Commerciële en andere niet-militaire aspecten Geschreven door Arnold van Wickeren In Deel II van dit werk is uitgebreid stilgestaan bij de han­delsrelatie van de Portugezen met Marokko en bij de rol en betekenis daarin van de Portugese factorij op het voor de kust van Mauretanië gelegen eiland Arguim. Deze factorij ...

Read More »

Militaire ontwikkeling. De Portugese positie in Marokko

Deel 3 Index Hoofdstuk 2. De Portugese positie in Marokko 2.1 Militaire ontwikkeling Geschreven door Arnold van Wickeren In de delen I en II van dit boek is ruim aandacht besteed aan het hoe en waarom van de Portugese verovering van Ceuta in 1415, respec­tievelijk aan het echec voor Tanger in 1437 en aan de Portugese handelsrelatie met Marok­ko in de ...

Read More »

Buitenlandse politiek; de positie van de joden. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521)

Deel 3 Index Hoofdstuk 1. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521) 1.5 Buitenlandse politiek; de positie van de joden Geschreven door Arnold van Wickeren Koning Manuel koestert de hoop heel het Iberisch schierei­land te kunnen verenigen onder het Huis Avis. De kans daarop is niet denkbeeldig. Manuel is namelijk in oktober 1497 in het huwelijk getreden met Isabella van Asturië, de ...

Read More »

Sociale, levensbeschouwelijke en culturele aspecten. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521)

Deel 3 Index Hoofdstuk 1. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521) 1.4 Sociale, levensbeschouwelijke en culturele aspecten Geschreven door Arnold van Wickeren Er zijn in Portugal veel broederschappen van leken die zich met liefdadigheid bezighouden. Zij beheren ziekenhuizen, instellingen voor de opvang van krankzinnigen en behoefti­gen, enzovoorts. Reeds onder koning João II is in 1492 het ziekenhuiswezen in Lissabon hervormd. ...

Read More »

Demografische en economische factoren. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521)

Deel 3 Index Hoofdstuk 1. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521) 1.3 Demografische en economische factoren Geschreven door Arnold van Wickeren De omvang van de bevolking bedraagt aan het begin van de 16e eeuw ten minste een miljoen en ten hoogste anderhalf miljoen mensen. Deze aantallen laten zich afleiden uit de eerste telling van het aantal haardsteden (280.528) dertig jaar ...

Read More »

Bestuur, wetgeving en rechtspraak. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521)

Deel 3 Index Hoofdstuk 1. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521) 1.2 Bestuur, wetgeving en rechtspraak Geschreven door Arnold van Wickeren Het bewind van koning Manuel wordt gekenmerkt door een uitmuntend bestuur. De koning weet zijn ministers en andere functionarissen met zorg te kiezen en hij beloont zijn diena­ren uitstekend. De koning is niet langer de verdediger van het recht, ...

Read More »

Kroon en adel. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521)

Deel 3 Index Hoofdstuk 1. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521) 1.1. Kroon en adel Geschreven door Arnold van Wickeren Als Manuel de troon bestijgt, is hij 26 jaar oud. Hij is slank, matig, ijverig, muzikaal, ijdel en zeer gesteld op uiterlijk vertoon. Manuel erft een moeilijke situatie, omdat het land diep verdeeld is. De zwakke koning Afonso V (1438-1481), ...

Read More »

Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 3.

Geschreven door Arnold van Wickeren Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 3. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521), De Portugese positie in Marokko, De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië, Het verblijf in Calicut; de terugreis, De reis van Pedro Álvares Cabral. Verantwoording Inleiding Hoofdstuk 1. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521) 1.1. Kroon en adel 1.2. Bestuur, wetgeving ...

Read More »

Christoffel Columbus; het Verdrag van Tordesillas

Deel 2 Index Hoofdstuk 3 De maritieme expansie ten tijde van João II (1481-14­95) 3.9 Christoffel Columbus; het Verdrag van Tordesillas Geschreven door Arnold van Wickeren Koning João II en zijn adviseurs kunnen niet overschillig staan tegenover de Spaanse ondernemingen in de Atlanti­sche Oceaan. Dit geldt vooral de ontdekkingen van Christof­fel Columbus. De Portugezen zijn er op zijn minst ten dele ...

Read More »

De betrekkingen met Congo

Deel 2 Index Hoofdstuk 3 De maritieme expansie ten tijde van João II (1481-14­95) 3.8 De betrekkingen met Congo Geschreven door Arnold van Wickeren De Mani-Congo, die luistert naar de naam Nzinga a Nkuwu, moet verrukt geweest zijn over het vooruit­zicht een bondge­noot­schap te kunnen aangaan met de machtige vreemde­lingen die hem bezocht hebben. Hij zendt wellicht in 1488, als ...

Read More »

Op zoek naar het rijk van Preste Joam

Deel 2 Index Hoofdstuk 3 De maritieme expansie ten tijde van João II (1481-14­95) 3.7 Op zoek naar het rijk van Preste Joam Geschreven door Arnold van Wickeren Zoals reeds enige keren is gebleken, is er koning João II veel aan gelegen het rijk van Preste Joam te vinden. Zijn hoop een christelijke bondgenoot tegen de moslims te vin­den, is ...

Read More »

De reis van Bartolomeu Dias

Deel 2 Index Hoofdstuk 3 De maritieme expansie ten tijde van João II (1481-14­95) 3.6 De reis van Bartolomeu Dias Geschreven door Arnold van Wickeren Het mislukken van de tweede expeditie van Diogo Cão is voor João II geen rede zijn plannen op te geven. In het voorjaar van 1487 zendt hij via Egypte afgezan­ten naar Ethiopië, het land van Preste ...

Read More »

De tweede reis van Diogo Cão

Deel 2 Index Hoofdstuk 3 De maritieme expansie ten tijde van João II (1481-14­95) 3.5 De tweede reis van Diogo Cão Geschreven door Arnold van Wickeren In 1485 zendt koning João II Diogo Cão opnieuw op ontdek­kingsreis uit. Ook van deze reis zijn noch het regimento, noch het logboek of scheepsjournaal bewaard gebleven. Het verloop van de expeditie kan slechts in ...

Read More »

De eerste reis van Diogo Cão; contacten met Congo

Deel 2 Index Hoofdstuk 3 De maritieme expansie ten tijde van João II (1481-14­95) 3.4 De eerste reis van Diogo Cão; contacten met Congo Geschreven door Arnold van Wickeren In 1482 wordt niet slechts de Portugese macht aan de Mina-kust gevestigd, door de bouw van het kasteel São Jorge da Mina, het is tevens het jaar waarin de ont­dek­kings­rei­zen hiervat ...

Read More »

São Jorge da Mina. De maritieme expansie ten tijde van João II

Deel 2 Index Hoofdstuk 3 De maritieme expansie ten tijde van João II (1481-14­95) 3.3 São Jorge da Mina Geschreven door Arnold van Wickeren João II was al voor zijn troonbestijging door zijn vader, Afon­so V belast met het toezicht op de maritieme expansie. Het is waarschijnlijk dat hij een hoofdrol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Verdrag van ...

Read More »

Marokko en Arguim. De maritieme expansie ten tijde van João II (1481-14­95)

Deel 2 Index Hoofdstuk 3 De maritieme expansie ten tijde van João II (1481-14­95) 3.2 Marokko en Arguim Geschreven door Arnold van Wickeren Het zijn bepaald niet alleen de Portugezen die belangstelling hebben voor Marokko. In het voorgaande is al enkele malen sprake geweest van de aanwezigheid van Genuese en Casti­liaanse handelaren. De Genuese kooplieden die handeldrijven met Marokko of zich ...

Read More »

Portugal onder João II; consolidatie van de monarchie

Deel 2 Index Hoofdstuk 3 De maritieme expansie ten tijde van João II (1481-14­95) 3.1 Portugal onder João II; consolidatie van de monarchie Geschreven door Arnold van Wickeren Over João II zijn we geïnformeerd door verschillende kro­niekschrijvers. Rui de Pina, die in 1497 benoemd is tot hoofdkroniekschrijver, voltooit zijn Croniqua del Rey Joham II vroeg in de 16e eeuw. Zijn ...

Read More »

De Mina-kust ontdekt; Castiliaanse concurrentie

Deel 2 Index Hoofdstuk 2 Portugal ten tijde van Afonso V (1438-1481) 2.7 De Mina-kust ontdekt; Castiliaanse concurrentie Geschreven door Arnold van Wickeren Door het ontbreken van interesse van het hof voor de ont­dek­kingsreizen loopt de handel op Guinee in de jaren zestig terug. Afonso verkwanselt in november 1468 de rechten op de kust van Guinee aan Fernão Gomes, een rijke ...

Read More »

Handel aan de kusten van Guinée en Serra Leôa

Deel 2 Index Hoofdstuk 2 Portugal ten tijde van Afonso V (1438-1481) 2.6 Handel aan de kusten van Guinée en Serra Leôa Geschreven door Arnold van Wickeren De ontdekkingsreizigers worden gevolgd door handelaren, die de commerciële mogelijkheden aan de pas ontdekte kusten onder­zoeken. Daarbij is het de kooplieden te doen om vreedzaam handeldrijven, want zij hebben geleerd dat daarmee op ...

Read More »

De reizen van Diogo Gomes en Pedro de Sintra (1458-1462)

Deel 2 Index Hoofdstuk 2 Portugal ten tijde van Afonso V (1438-1481) 2.5 De reizen van Diogo Gomes en Pedro de Sintra (1458-1462) Geschreven door Arnold van Wickeren In 1447 zijn de Portugezen doorgedrongen tot aan de kusten van Guinée en zij hebben aanvankelijk vergeefse pogingen gedaan via de `Rios de Guiné’ door te dringen in het binnen­land. Aange­no­men moet worden ...

Read More »